Legal Notice

/Local/TH/ASSA%20ABLOY%20web%20migration%202015/legal.jpg

ประกาศทางกฎหมาย

คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลและประกาศทางกฎหมาย

เอกสารนี้คือคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลและประกาศทางกฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับเว็บไซต์ของกลุ่มบริษัท ASSA ABLOY (“ASSA ABLOY”) ASSA ABLOY ให้ข้อมูลออนไลน์บนเว็บไซต์นี้ เมื่อคุณเข้าถึงและใช้เว็บไซต์นี้ จะถือว่าคุณยินยอมมีผลผูกพันตามกฎหมายและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้ในคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลและประกาศทางกฎหมายนี้

เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกลักษณะหรือคุณสมบัติใดๆ บนเว็บไซต์นี้ได้ตลอดเวลา รวมถึงคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลและประกาศทางกฎหมาย และการเปลี่ยนแปลงแก้ไขดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ทันทีที่มีการประกาศลักษณะหรือคุณสมบัติที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขบนเว็บไซต์นี้หรือคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลและประกาศทางกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงแก้ไข  

ประกาศทางกฎหมาย

ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้าและข้อกำหนดการใช้งาน

เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ (“เนื้อหา”) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อความ กราฟิกและภาพ เครื่องหมายการค้า แบรนด์ โลโก้และซอฟต์แวร์ ได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา ไม่มีการมอบสิทธิ์ในเนื้อหาแก่คุณหรือผู้ใช้อื่นในไซต์นี้ สิทธิ์ดังกล่าว
ยังคงเป็นของ ASSA ABLOY หรือบุคคลที่สามที่ถือสิทธิ์ในเอกสารที่ประกาศบนไซต์นี้

ASSA ABLOY เป็นเจ้าของชื่อที่ใช้สำหรับธุรกิจของบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทที่กล่าวถึงในไซต์นี้ และชื่อเหล่านี้ได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายสิทธิ์ในทรัพย์สิน
ทางปัญญา เครื่องหมายการค้าทั้งหมดเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง

คุณได้รับอนุญาตให้ดู ส่งอีเมล ดาวน์โหลดหรือพิมพ์สำเนาเนื้อหาเพื่อการใช้งานส่วนตัวเท่านั้นและไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้าใดๆ การใช้เนื้อหาโดยไม่ได้รับอนุญาตอาจเป็นการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้าและกฎหมายอื่นๆ เมื่อคุณส่งอีเมล ดาวน์โหลดหรือพิมพ์สำเนาเนื้อหา คุณต้องแนบประกาศลิขสิทธิ์และประกาศอื่นๆ ที่รวมอยู่ในเนื้อหา รวมถึงประกาศลิขสิทธิ์ใดๆ ที่ระบุไว้ที่ด้านล่างของหน้าด้วย

ห้ามทำซ้ำ ดัดแปลง จัดเก็บในระบบที่สืบค้นได้ แปลเป็นภาษาที่อ่านได้หรือภาษาคอมพิวเตอร์
ส่งในรูปแบบหรือวิธีการใดๆ (อิเล็กทรอนิกส์ ทางกล ภาพกราฟิก บันทึกหรืออื่นๆ) จำหน่ายต่อ หรือเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก ASSA ABLOY ห้ามขายหรือแก้ไขเนื้อหาหรือทำซ้ำ แสดง แสดงต่อสาธารณะ เผยแพร่หรือใช้เนื้อหาในลักษณะอื่นใดเพื่อวัตถุประสงค์ต่อสาธารณะหรือทางการค้า ห้าม “เขียนเค้าโครง” เว็บไซต์นี้หรือเนื้อหาใดๆ ในเว็บไซต์นี้ และคุณตกลงจะไม่คัดลอกส่วนใดๆ ในไซต์นี้ลงในเซิร์ฟเวอร์ และจะไม่แสดงหรือใช้ชื่อ โลโก้หรือเครื่องหมายการค้าใดๆ ของ ASSA ABLOY ในลักษณะใดๆ โดยไม่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก ASSA ABLOY

ห้ามใช้เนื้อหาบนเว็บไซต์อื่นหรือในสภาพแวดล้อมคอมพิวเตอร์เครือข่ายอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ โดยชัดแจ้ง แม้ว่าคุณอาจมีไฮเปอร์ลิงก์ HTML จากเว็บไซต์ของคุณมายังเว็บไซต์นี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดการใช้งานนี้ ในที่นี้ คุณได้รับสิทธิให้ใช้งานที่ไม่ใช่เอกสิทธิ์ เป็นสิทธิจำกัดและเพิกถอนได้ในการเชื่อมโยงเว็บไซต์นี้ คุณตกลงจะไม่แสดงการเชื่อมโยงใดๆ ในไซต์นี้ในลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาหรือสื่อให้เห็นถึงการรับรององค์กร ผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ คุณตกลงจะไม่แสดงการเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์นี้ในเว็บไซต์ใดๆ ซึ่งบุคคลอื่นอาจพิจารณาและมีเหตุผลอันควรเชื่อได้ว่าเป็นเว็บไซต์สื่อลามก หมิ่นประมาท คุกคาม เป็นที่รังเกียจหรือมีความประสงค์ร้าย ASSA ABLOY ขอสงวนสิทธิ์เพิกถอนสิทธิใช้งานโดยทั่วไป หรือสิทธิใช้งานการเชื่อมโยงเฉพาะของคุณได้ตลอดเวลา หาก ASSA ABLOY เพิกถอนสิทธิใช้งาน คุณตกลงจะลบและปิดใช้งานการเชื่อมโยงใดๆ และทั้งหมดมายังเว็บไซต์นี้ทันที

หากคุณใช้เนื้อหาในลักษณะที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานนี้ อาจเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้าและกฎหมายอื่นๆ ในกรณีนี้ ASSA ABLOY จะเพิกถอนสิทธิใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณโดยอัตโนมัติ และ ASSA ABLOY มีสิทธิร้องขอให้คุณทำลายสำเนาส่วนใดๆ ของเนื้อหานี้ที่จัดทำไว้ทันที สงวนสิทธิ์ทั้งหมดที่ไม่ได้มอบให้โดยชัดแจ้งภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

ข้อจำกัดความรับผิด

ASSA ABLOY ไม่เป็นตัวแทนเกี่ยวกับผลที่คุณจะได้รับจากการใช้หรือเชื่อถือเว็บไซต์นี้ หรือเนื้อหาในหรือที่จัดหาโดยเว็บไซต์นี้ ดังนั้นจะถือว่าคุณตกลงยอมรับความเสี่ยงในการใช้เว็บไซต์ด้วยตนเอง

ASSA ABLOY จัดทำเว็บไซต์นี้และจัดหาเนื้อหาและบริการในที่นี้ "ตามที่มีอยู่" โดยไม่รับประกันใดๆ โดยชัดแจ้ง โดยนัยหรือตามกฎหมาย ในที่นี้ ASSA ABLOY ขอสละสิทธิการรับประกันทั้งหมดโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ตามกฎหมายหรืออื่นใดโดยชัดแจ้งและเจาะจงภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับประกันโดยนัยต่อสิทธิ ความสามารถทางการค้า การไม่ละเมิดสิทธิบุคคลที่สาม และความเหมาะสมตามวัตถุประสงค์เฉพาะ ASSA ABLOY ไม่เป็นตัวแทนหรือรับประกันเกี่ยวกับความถูกต้อง ความเชื่อถือได้ ความสมบูรณ์ ความต่อเนื่องหรือความทันสมัยของเนื้อหา บริการ ซอฟต์แวร์ ข้อความ กราฟิก การเชื่อมโยงหรือการสื่อสารบนหรือผ่านการใช้เว็บไซต์นี้ คุณจะรับผิดชอบและใช้ความระมัดระวังที่จำเป็นทั้งหมดในการตรวจสอบว่าเนื้อหาใดๆ ที่คุณได้รับจากเว็บไซต์นี้ปราศจากไวรัสคอมพิวเตอร์หรือรหัสคอมพิวเตอร์ประสงค์ร้ายใดๆ

ASSA ABLOY และบุคคลใดๆ หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ ASSA ABLOY ไม่รับผิดต่อความเสียหายใดๆ อีนเป็นผลมาจากการใช้หรือไม่สามารถใช้เว็บไซต์นี้หรือเนื้อหา บริการหรือเอกสารที่จัดหาโดยหรือบนเว็บไซต์นี้ ("การคุ้มครองนี้") การคุ้มครองนี้รวมถึงการเรียกร้องทั้งหมดไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับการรับประกัน สัญญา การละเมิดสัญญา การจำกัดความรับผิดหรือทฤษฎีกฎหมายอื่นใด และไม่ว่า ASSA ABLOY จะได้รับแจ้งเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม การคุ้มครองนี้ครอบคลุมความเสียหายทั้งหมด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะความเสียหายทางตรง ความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายโดยบังเอิญ ความเสียหายที่เป็นผลตามมา ความเสียหายที่เป็นตัวอย่างและความเสียหายจากการลงโทษ ความเสียหายที่เป็นผลจากการบาดเจ็บส่วนบุคคลหรือการเสียชีวิตโดยไม่เป็นธรรม การขาดทุนและความเสียหายอันเป็นผลจากข้อมูลสูญหายหรือธุรกิจหยุดชะงัก

การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น การโฆษณา

เว็บไซต์นี้อาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สาม การเชื่อมโยงนี้จัดหาไว้เพื่อความสะดวกสำหรับคุณเท่านั้น ASSA ABLOY ไม่รับรองเนื้อหาใดๆ ในหรือที่จัดหาโดยเว็บไซต์บุคคลที่สาม เว็บไซต์นี้ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาในเว็บไซต์บุคคลที่สามที่เชื่อมโยง เราจะไม่ทบทวน ควบคุมหรือติดตามเอกสารบนเว็บไซต์บุคคลที่สามใดๆ และไม่เป็นตัวแทนเกี่ยวกับเนื้อหา ความถูกต้องหรือความถูกต้องตามกฎหมายของเอกสารบนเว็บไซต์บุคคลที่สาม

หากคุณตัดสินใจเข้าใช้เว็บไซต์บุคคลที่สามที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้ จะถือว่าคุณตกลงยอมรับความเสี่ยงในการเข้าใช้งานด้วยตนเอง การใช้เว็บไซต์บุคคลที่สามเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องในเว็บไซต์บุคคลที่สาม รวมถึงนโยบายสิทธิส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องในเว็บไซต์ดังกล่าว

ในกรณีที่เว็บไซต์นี้มีโฆษณาของบุคคลที่สาม โฆษณานี้อาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น เว็บไซต์นี้ไม่รับรองผลิตภัณฑ์หรือไม่เป็นตัวแทนเกี่ยวกับเนื้อหา ความถูกต้องหรือความถูกต้องตามกฎหมายของเอกสารใดๆ ในหรือที่เชื่อมโยงเพื่อผ่านไปยังโฆษณาใดๆ ในเว็บไซต์นี้ เว้นแต่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

นโยบายสิทธิส่วนบุคคล

ASSA ABLOY มุ่งมั่นคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลในข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ นโยบายสิทธิส่วนบุคคลอธิบายวิธีการจัดการและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ ASSA ABLOY ได้รับจากคุณที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้ และช่องทางการติดต่อหากคุณมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ASSA ABLOY รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล (เช่น ชื่อ ที่อยู่ อีเมลแอดเดรสและหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ) ที่ให้ไว้เพื่อขอรับข้อมูลจากเรา ข้อมูลดังกล่าวช่วยให้ ASSA ABLOY สามารถตอบกลับการร้องขอข้อมูลของคุณได้

นอกจากนี้ ASSA ABLOY จะรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้เพื่อ (a) เป็นส่วนหนึ่งของรายละเอียดการเป็นเจ้าของบัญชี (ถ้ามี) และ/หรือ (b) ใช้ในการสอบถามเกี่ยวกับหรือการซื้อสินค้าบนเว็บไซต์ของคุณ (หากมีคุณสมบัตินี้) ข้อมูลดังกล่าว ได้แก่ ข้อมูลติดต่อและการจัดส่ง และข้อมูลทางการเงินจากการชำระเงินค่าสินค้าออนไลน์  

นอกจากการใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ที่ระบุข้างต้น เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในการจัดการและปรับปรุงเว็บไซต์นี้ เก็บบันทึกภายใน วิเคราะห์สถิติและ (ถ้าทำได้) ตอบกลับคำสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของคุณ และ/หรือติดต่อคุณเพื่อการขาย/ซื้อ และรวมเป็นส่วนหนึ่งในขั้นตอนการบริการลูกค้าของเรา  

สำหรับวัตถุประสงค์ข้างต้นนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกถ่ายโอนไปยังกลุ่มบริษัท ASSA ABLOY ในประเทศที่มีสำนักงานตั้งอยู่ทั่วโลก (ซึ่งอาจอยู่นอกเขตเศรษฐกิจยุโรป)  

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกเก็บรวบรวมหรือจัดเก็บเพื่อใช้ภายในกลุ่มบริษัท ASSA ABLOY เท่านั้น ยกเว้นว่าจำเป็นต้องเปิดเผยต่อบุคคลที่สามในกรณีต่อไปนี้:

เมื่อกฎหมายกำหนดให้เปิดเผยของมูลดังกล่าว;
เปิดเผยต่อผู้ซื้อหรือผู้ที่คาดว่าจะซื้อธุรกิจของเรา; และ/หรือ
เปิดเผยต่อผู้ให้บริการที่ได้รับแต่งตั้งจาก ASSA ABLOY ในการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้และระบบบนเว็บไซต์ภายในขอบเขตที่จำเป็นในการให้บริการดังกล่าวเท่านั้น เช่น ผู้ให้บริการบัตรชำระเงินจะสามารถประมวลผลการชำระเงินของคุณผ่านเว็บไซต์นี้ได้เท่านั้น ผู้ให้บริการจัดส่งจะสามารถจัดส่งผลิตภัณฑ์ที่คุณซื้อได้เท่านั้น และผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นแม่ข่าย พัฒนาและสนับสนุนเว็บไซต์

ASSA ABLOY จะดำเนินขั้นตอนต่างๆ เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ถ่ายโอนไปยังบุคคลที่สาม หรือถ่ายโอนไปยังประเทศอื่นๆ ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้  

คุณสามารถร้องขอให้แก้ไขหรือลบข้อมูลเกี่ยวกับคุณได้ตลอดเวลา คุณมีสิทธิขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เก็บอยู่ในระเบียนของเราปีละครั้งได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ASSA ABLOY รับผิดชอบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดส่งการร้องขอการแก้ไข ลบหรือขอรับสำเนาข้อมูลนี้ไปที่ ASSA ABLOY AB, P.O. Box 70340, SE-107 23 Stockholm, Sweden และระบุบนหน้าซองว่า “Att: ASSA ABLOY Group Personal Data Responsible”

คุกกี้

"คุกกี้" คือไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่มีข้อมูลและจัดเก็บอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ การใช้คุกกี้มีวัตถุประสงค์ทางเทคนิคเพื่อการใช้เว็บเพจได้สะดวกมากขึ้นเท่านั้น คุกกี้ประเภทหนึ่งอาจบันทึกไฟล์ไว้บนคอมพิวเตอร์ถาวร และอาจถูกใช้ในการปรับเว็บเพจของผู้ใช้เป็นส่วนตัวตามตัวเลือกและความสนใจของผู้ใช้ มีคุกกี้อีกประเภทหนึ่งเรียกว่า "คุกกี้เซสชัน" เมื่อคุณเข้าดูเว็บเพจ คุกกี้เซสชันจะถูกส่งระหว่างคอมพิวเตอร์ของคุณกับเซิร์ฟเวอร์เพื่อเข้าถึงข้อมูล คุกกี้เซสชันจะไม่ปรากฏเมื่อคุณปิดเว็บเบราเซอร์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโดยทั่วไปเกี่ยวกับคุกกี้ โปรดเข้าไปที่ www.allaboutcookies.org

คุกกี้ที่ ASSA ABLOY ใช้บนเว็บไซต์นี้ ได้แก่ (ในวงเล็บต่อท้ายชื่อคุกกี้ระบุระยะเวลาที่คุกกี้ถูกบันทึก):

  • .ASPXROLES (เซสชัน) – คุกกี้นี้ใช้จัดเก็บชื่อบทบาทของผู้ใช้ที่ล็อกอิน เพื่อให้ทราบถึงบทบาทของผู้ใช้ที่ล็อกอิน มีใช้บนเว็บไซต์ที่มีส่วนป้องกันด้วยรหัสผ่านเท่านั้น
  • .ASPXAUTH (เซสชัน) – ใช้กำหนดว่าต้องตรวจสอบตัวตนผู้ใช้หรือไม่ โดยจะถูกตั้งค่าหลังจากผู้ใช้ล็อกอินแล้วเท่านั้น มีใช้บนเว็บไซต์ที่มีส่วนป้องกันด้วยรหัสผ่านเท่านั้น
  • .LoginC (เซสชัน) – ใช้ตรวจสอบผู้ใช้ที่ล็อกอิน ใช้ตรวจสอบว่าผู้ใช้คนใดกำลังล็อกอิน มีใช้บนเว็บไซต์ที่มีส่วนป้องกันด้วยรหัสผ่านเท่านั้น
  • backgroundImageIndex (เซสชัน) – ใช้กับหน้าเริ่มต้นเพื่อตั้งค่าภาพเริ่มต้นในการแสดงภาพนิ่ง
  • ASP.NET_SessionId (เซสชัน) - ASP.NET ใช้คุกกี้นี้ระบุว่าการร้องขอเป็นของเซสชันใด คุกกี้นี้ช่วยให้จดจำและแยกแยะผู้ใช้ได้ มีใช้บนเว็บไซต์ที่มีส่วนป้องกันด้วยรหัสผ่านเท่านั้น

 

นอกจากนี้ เราอนุญาตให้บุคคลที่สามตั้งค่าและเข้าใช้คุกกี้บุคคลที่สามบนเว็บไซต์นี้ได้ดังนี้:

Google Analytics
คุกกี้ต่อไปนี้ตั้งค่าโดย Google Analytics ซึ่งเป็นเครื่องมือรวบรวมสถิติการใช้งานบนเว็บของเรา สำหรับบันทึกข้อมูลการเข้าชมและผู้เข้าชมเว็บไซต์ สถิตินี้นำไปใช้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ใช้งานเว็บไซต์นี้ของผู้ใช้:

_utma (2 ปี)
_utmz (6 เดือน)
_utmc (เซสชัน)
_utmb (30 นาที)
_utmt (10 นาที)

วิดเจ็ตสื่อออนไลน์
เว็บไซต์อาจใช้วิดเจ็ตสื่อออนไลน์เพื่อให้ผู้ใช้มีส่วนร่วมกับเนื้อหาจากเว็บไซต์ของเราบนแพลตฟอร์มเครือข่ายสังคมออนไลน์ต่างๆ (Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn เป็นต้น) โปรดดูที่นโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่เกี่ยวข้องเพื่อทำความเข้าใจวิธีการและข้อมูลที่เก็บรวบรวมและคุกกี้ที่ตั้งค่าโดยบุคคลที่สาม

หากคุณไม่ต้องการยอมรับคุกกี้ คุณสามารถตั้งค่าเว็บเบราเซอร์ของคุณไม่ให้บันทึกคุกกี้หรือแจ้งเตือนคุณทุกครั้งที่เว็บไซต์ขออนุญาตบันทึกคุกกี้ คุณสามารถลบคุกกี้ที่บันทึกไว้กอนหน้านี้บนเว็บเบราเซอร์ โปรดดูที่หน้าวิธีใช้เว็บเบราเซอร์เพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติม อย่างไรก็ดี โปรดทราบว่าคุณสมบัติบางอย่างบนเว็บไซต์นี้อาจจำเป็นต้องใช้คุกกี้ หากคุณลบหรือไม่อนุญาตให้บันทึกคุกกี้ อาจส่งผลให้คุณสมบัตินั้นไม่สามารถใช้งานได้ 

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ที่ใช้บนเว็บไซต์ ติดต่อได้ที่ cookies@assaabloy.com