เยล โรดโชว์ เดือนกรกฎาคม 2558

/Local/TH/News%20and%20Event%202015/july.jpg

ทีมหลัก

  • สหไพบูลย์ สาขาจังหวัดเชียงราย
  • อุบลวัสดุ สาขาจังหวัดอุบลราชธานี
  • สยามโกลบอล เฮ้าส์ สาขาจังหวัดชลบุรี
  • โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ สาขาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ทีม PC Faire : Modern Trade

  • โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ สาขานครราชสีมา
  • โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ สาขาจังหวัดชลบุรี
  • โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ สาขาเพชรบุรี
  • โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ สาขาเชียงใหม่