เยล โรดโชว์ เดือนสิงหาคม 2558

/Local/TH/News%20and%20Event%202015/August.jpg

ทีมหลัก

  • สยามโกลบอล เฮ้าส์ สาขาจังหวัดเชียงใหม่
  • สยามโกลบอล เฮ้าส์ สาขาจังหวัดมุกดาหาร
  • ดูโฮม สาขาธัญญะ
  • โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ สาขาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ทีม PC Faire : Modern Trade

  • โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ สาขานครราชสีมา
  • โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ สาขาฉะเชิงเทรา
  • โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ สาขาเพชรบุรี
  • โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ สาขาเชียงใหม่