เยล โรดโชว์ เดือนกันยายน 2558

/Local/TH/News%20and%20Event%202015/september.jpg

ทีมหลัก

  • โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ สาขาจังหวัดเชียงใหม่ (หางดง)
  • สยามโกลบอล เฮ้าส์ สาขาจังหวัดนครพนม
  • สยามโกลบอล เฮ้าส์ สาขานครนายก
  • โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ สาขาหาดใหญ่ 1

ทีม PC Faire : Modern Trade

  • ดูโฮม สาขาขอนแก่น
  • โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ สาขาฉะเชิงเทรา
  • สยามโกลบอล เฮ้าส์ สาขาระยอง
  • สยามโกลบอล เฮ้าส์ สาขาพิษณุโลก