เยล โรดโชว์ เดือนตุลาคม 2558

/Local/TH/News%20and%20Event%202015/october.jpg

ทีมหลัก

  • พรศักดิ์ เซ็นเตอร์ สาขาจังหวัดเชียงใหม่
  • ดูโฮม สาขาจังหวัดอุดรธานี
  • สยามโกลบอล เฮ้าส์ สาขาจังหวัดชลบุรี
  • โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ สาขาหาดใหญ่ 2

ทีม PC Faire : Modern Trade

  • สยามโกลบอล เฮ้าส์ สาขาขอนแก่น
  • โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ สาขาฉะเชิงเทรา
  • สยามโกลบอล เฮ้าส์ สาขาระยอง
  • โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ สาขาพิษณุโลก