เยล โรดโชว์ เดือน เมษายน 2558

/Local/TH/News%20and%20Event%202015/4.png

ทีมหลัก

  • สยามโกลบอล เฮ้าส์ สาขาจังหวัดพิษณุโลก
  • สยามโกลบอล เฮ้าส์ สาขาจังหวัดขอนแก่น
  • สยามโกลบอล เฮ้าส์ สาขาจังหวัดบุรีรัมย์
  • โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ สาขาหาดใหญ่

ทีม PC Faire : Modern Trade

  • เมกะ โฮม สาขาจังหวัดหนองคาย
  • โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ สาขาอยุธยา
  • โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ สาขาพัทยาเหนือ
  • โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ สาขาจังหวัดเชียงใหม่ (สันทราย)